V Žihárci majú voľné miesto: Hľadajú terénneho pracovníka

V obci v našom okrese potrebujú človeka na zastupovanie počas materskej dovolenky. Pracovať môžete už v januári.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku V Žihárci majú voľné miesto: Hľadajú terénneho pracovníka
Zdroj: TASR

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa uskutočňuje s podporou Európskeho sociálneho fondu a aj vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Výberové konanie na pozíciu terénny sociálny pracovník vyhlasuje obec Žihárec. Ak hľadáte viac informácií o ponuke, prečítajte si náš článok.

Čo požadujú?

Medzi požiadavky, ktoré miestny obecný úrad uviedol v pracovnej ponuke, patrí žiadosť, životopis a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Aby ste mohli byť zaradení do výberového procesu, musíte predložiť odporúčanie od vašich bývalých zamestnávateľov, ako aj certifikáty o absolvovaní rôznych kurzov, či školení. Samozrejmé je doloženie Výpisu z Registra trestov, nie staršie ako 3 mesiace a Súhlas so spracovaním osobných údajov. Žiadosť o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi môžete osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Obecný úrad Žihárec, Žihárec č. 599, 925 83 Žihárec. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 24. november 2017. Predpokladaný nástup do zamestnania je 1. január 2018.

Kvalifikačné predpoklady

Kvalifikačnými predpokladmi na vykonávanie práce terénneho sociálneho pracovníka je ukočnené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo VŠ vzdelanie II. stupňa, odbor sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika verejná správa alebo pedagogický smer. Pri výbere vhodného uchádzača sa bude prihliadať na jeho pracovné skúsenosti ako aj prax v tomto odbore a dosiahnuté výsledky jeho práce. Vyhlasovateľ výberového konania umožní dopĺňanie potrebných vedomostí dovzdelávaním, ktoré bude umožnené prostredníctvom „špecializačného vzdelávania zabezpečovaného strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu, účasťou na akreditovaných kurzoch, účasťou na školiacich akciách v sociálnej oblasti, účasťou na certifikovaných sociálno-psychologických výcvikoch, lektorskou činnosťou a publikačnou činnosťou aj účasťou na supervíznych programoch,“ uvádza sa v pracovnej ponuke.

Pracovná náplň

Náplňou pracovnej činnosti bude aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie budúcich klientov ako aj odborné posudzovanie ľudí v krízových situáciách, následné poskytovanie sociálnych služieb ako aj pomoc pri riešení osobných záležitostí. Vybraný uchádzač by mal mať prehľad v danej legislatíve, znalosti administratívy, vedieť spolupracovať s obecnou samosprávou a ďalšími inštitúciami. Pracoviskom terénneho sociálneho pracovníka bude Obecný úrad v Žihárci.

Na výberové konanie, ktoré sa uskutoční 29. no­vembra 2017 o 10.00 hod. v zasadačke OcÚ v Žihárci bude pozvaný každý záujemca, ktorý spĺňa požiadavky na danú pozíciu.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk