V Trnovci nad Váhom hľadajú hlavného kontrolóra: Nemali by ste záujem?

Obec v šalianskom okrese vyhlasuje výberové konanie. Hlásiť sa môžete aj v januári 2018.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku V Trnovci nad Váhom hľadajú hlavného kontrolóra: Nemali by ste záujem?
Zdroj: TASR

Ako zverejnila obec, chcú obsadiť jednu pozíciu s úväzkom 0,20 . Voľba hlavného kontrolóra sa bude konať 5. februára 2018. Rozhodlo o tom Obecné zastupiteľstvo.

Ku kvalifikačným predpokladom, potrebným na výkon tejto funkcie, patrí:

  • Ukončené stredoškolské vzdelanie
  • Bezúhonnosť

K žiadosti s kontaktnými údajmi priložte aj :

  • Profesijný životopis
  • Overenú fotokópiu najvyššieho dosiahnutého vzdelania
  • Výpis z Registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • Písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Osobne alebo poštou

„Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Trnovec nad Váhom odovzdajú osobne v podateľni obecného úradu alebo zašlú poštou svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra –  NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom 587, 925 71. Uzávierka prihlášok je 19. januára 2018 do 12:00 hod.," informuje obec.

FOTO: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk