V Trnovci majú voľné miesto: Hľadajú tam nového kontrolóra

S novým rokom prichádzajú aj nové vízie. V susednej obci práve vypísali výberové konanie. Viete, o koho majú eminentný záujem?

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku V Trnovci majú voľné miesto: Hľadajú tam nového kontrolóra
Zdroj: TASR

Obec Trnovec nad Váhom vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu hlavný kontrolór. Podľa zverejnených informácií, miestne obecné zastupiteľstvo úspešnému uchádzačovi určilo úväzok 0, 20. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční 5. februára 2018.

Kvalifikačné predpoklady

Ku kvalifikačným predpokladom patrí ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie a od nového hlavného kontrolóra požadujú aj bezúhonnosť. K žiadosti s kontaktnými údajmi priložte aj váš profesijný životopis a Písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Doložte aj Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace a overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Dlho neotáľajte

„Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Trnovec nad Váhom odovzdajú osobne v podateľni obecného úradu alebo zašlú poštou svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra –  NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom 587, 925 71. Uzávierka prihlášok je 19. januára 2018 do 12:00 hod.,“ informuje obec.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk