Úspešný projekt v Močenku: Pomôžu ním všetkým občanom obce

Obec Močenok sa spomedzi obcí okresu Šaľa výrazne zapája do modernizácie a zabezpečenia kvalitnejšieho života svojich obyvateľov.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Úspešný projekt v Močenku: Pomôžu ním všetkým občanom obce
Zdroj: TASR

Na konte majú okrem iného nedávnu rekonštrukciu budovy MNV, kde vznikli nové byty a administratívne priestory. Budujú a rekonštruujú. V decembri sa im podarilo vďaka úspešnosti projektu získať financie pre zberný dvor zeleného odpadu. Viac nám povedal starosta obce Močenok, Roman Urbánik.

Aký je presný názov projektu?

„Technologické vybavenie zberného dvora v obci Močenok.“

Kedy ste projekt podali?

„Podali sme ho 25.05.2016.“

Čoho konkrétne sa týkal projekt Technologické vybavenie zberného dvora v obci Močenok?

„Nákup technológie pre zberný dvor  – auta – transportéra s hákovým nosičom kontajnerov, veľkoobjemových kontajnerov  na odpad, váhy na váženie odpadu a drviča BRKO.“

Čo ste vďaka nemu získali?

„Vďaka nemu sme získali dotáciu vo výške 187 973,46 eur.  Dovybavenie jestvujúceho zberného dvora v obci o technológiu triedeného zberu na objemový odpad, drobný stavebný odpad, BRKO a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu.“

Do akej miery pomôže obci?

„Zvýšiť  mieru  zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v obci Močenok. Zvýši zapájenie verejnosti do separovaného zberu v obci. Merateľné ukazovatele – obyvatelia obce budú aktívne zapájaní do procesu triedenia odpadov, v areáli zberného dvora budú mať možnosť odovzdať objemový odpad, drobný stavebný odpad, BRKO.“

Od kedy ho bude môcť Vaša obec Močenok využívať?

„Obec ho bude môcť využívať po podpísaní zmluvy a po realizácii verejného obstarávania. Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu – január 2017, ukončenie realizácia hlavných aktivít projektu – august 2017.“

Foto. ilsutračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame