Zlatica Gregorová Samospráva

Trnoveckí poslanci schvaľovali príspevky: Koľko zaplatíte za škôlkara a žiaka?

Úhrada nákladov v školách a ich zariadeniach sa dostala aj na rokovacie stoly. Počas leta stanovili ich výšku.

Ilustračný obrázok k článku Trnoveckí poslanci schvaľovali príspevky: Koľko zaplatíte za škôlkara a žiaka?
4
Galéria

Poslanci schválili mesačný príspevok za pobyt škôlkára (od 3 rokov) vo výške 6,50 eur. Ten neplatí za dieťa, ktorému do plnenia povinnej dochádzky zostáva jeden rok alebo vtedy, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi zariadenia doklad, že poberá dávky v hmotnej núdzi.

Taktiež neplatí na dieťa, ktoré je v zariadení rozhodnutím súdu alebo má prerušenú dochádzku v materskej škole (MŠ) na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní pre chorobu, alebo z rodinných dôvodov.

Iba časť

Podľa informácií obce, ak dieťa nedochádzalo do škôlky počas školských prázdnin, alebo bola prerušená jej prevádzka, vtedy je uhrádzaná pomerná časť určeného príspevku.

V školskom klube

Čo sa týka pobytu detí v školskom klube, mesačný príspevok na žiaka trnoveckí poslanci určili na 4,00 eurá. „Riaditeľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,“ uvádza obec.

Ak dieťa navštevuje školskú jedáleň pri MŠ, príspevok na nákup potravín pre dieťa na deň je 1,54 eur. Suma sa skladá z desiaty za 0,38 eur, obeda za 0,90 eur a olovrantu za 0,26 eur. Zamestnancom, stravujúcim sa v školskej jedálni pri MŠ, prispejú na jeden obed 1,41 eur.

Uhradia rozdiel

Nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom majú deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ alebo k 31. augustu dovŕšili 5 rokov, deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou alebo deti, ktoré pochádzajú z rodín v hmotnej núdzi. „Zákonní zástupcovia detí budú uhrádzať rozdiel medzi poskytovanou dotáciou a finančným limitom na nákup potravín vo výške 0,34 eur za celodennú stravu,“ informuje obec na svojom webe.

Zákonným zástupcom detí s diétnym stravovaním po odporúčaní odborného lekára prispejú denne sumou 1,20 eur, ak dieťa bolo vtedy v škôlke aj na obede. Obec zároveň informuje, že pri prihlasovaní na stravovanie sa platí záloha 30 eur, pre prípad, že stravu neodhlásite včas.

Školská jedáleň

Pri návšteve žiaka v školskej jedálni náklady na nákup potravín v Trnovci nad Váhom zodpovedajú III. finančnému pásmu podľa MŠVVaŠ SR. Náklady na žiaka (6 – 11 rokov) na jeden obed predstavujú 1,21 eur, náklady na žiaka (11– 15 rokov) na jeden obed sú vo výške 1,30 eur. Príspevok pre zamestnancov na jeden obed je 1,41 eur.

Diétna strava

Zákonní zástupcovia detí s diétnym stravovaním podľa odborného lekára, majú nárok na dotáciu 1,20 eur za každý deň, kedy dieťa bolo na vyučovaní. „Dotácia im bude preplatená na účet alebo v hotovosti prostredníctvom zriaďovateľa na základe podkladov poskytnutých vedúcou školskej jedálne. Zákonný zástupca pri prihlasovaní dieťaťa na stravovanie musí potvrdiť súhlas s podmienkami dotácie a uhradiť jednorazovú zálohu 30 eur pre prípady, keď stravu neodhlási včas,“ uvádza obec.

Vo fotogalérii uvidíte novovymenovaných riaditeľov šalianskych škôl.

Foto: ilustračné

Šalianske školy s novým vedením: Riaditelia dostali dekréty, FOTO
4
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie