Šalianske učiteľky sa vzdelávali: Inšpirovali ich ľudovými spevmi a tancami, FOTO

Výučba žiakov poskytuje učiteľom mnoho variácií, ako ju svojim zverencom spestriť. Organizujú zaujímavé semináre, kde si menia skúsenosti.

Zlatica Gregorová

Podobná akcia sa uskutočnila aj v Šali. Učiteľky z nášho regiónu priblížili, ako deti priviesť k ľudovým piesňam, riekankám či tancom. Učiteľka Alžbeta Matulová a predsedníčka Irena Vargová zo Spoločnosti pre predškolskú výchovu – región Šaľa nás informovali, že v spolupráci s INŠPIRÁCIA OZ Žiar nad Hronom zorganizovali zaujímavý seminár.

Vedomosti a zručnosti

Kontinuálne vzdelávanie „Detské folklórne žánre a zvykoslovné prejavy ako prostriedok rozvoja umeleckej expresie detí predškolského a mladšieho školského veku“ sa konal pod vedením lektorky Alexandry Kuruc 9. marca 2019 v priestoroch MŠ Hollého Šaľa-Veča. „Hlavným cieľom vzdelávania bolo rozšíriť, zdokonaliť a prehĺbiť vedomosti a zručnosti učiteliek a ich profesijné kompetencie v oblasti zameranej na možnosti využitia interpretácie ľudových piesní, riekaniek, detských hudobno-pohybových a tanečných hier, zvykoslovných prejavov a to v podmienkach materských škôl,“ uviedli organizátorky.

Vyskúšajú v praxi

Každá účastníčka marcového kontinuálneho vzdelávania si mohla vyskúšať, ako sa tvorí tematické pásmo základnými polohami na mieste a pohybom v priestore spolu s tanečnými, na seba nadväzujúcimi prvkami. Šalianske učiteľky tak budú môcť svoje poznatky uplatniť v praxi pri práci s deťmi. Obohatenou výučbou prispejú aj k upevňovaniu vedomostí a hrdosti na našu tradičnú ľudovú kultúru.

Zdroj: Dnes24.sk