Zlatica Gregorová Samospráva

Šalianska radnica zverejnila vyhlášku: Týka sa výstavby obchvatu

V súvislosti s výstavbou Cesty I/75 Šaľa vám prinášame vždy aktuálne informácie. Naposledy sa týkali chráneného Trnoveckého ramena.

Ilustračný obrázok k článku Šalianska radnica zverejnila vyhlášku: Týka sa výstavby obchvatu
Foto: Zlatica Gregorová

Ešte predtým sa riešili úpravy tvaru križovatiek a do projektu pribudlo i niekoľko, pôvodne neplánovaných, mostných konštrukcií. Aktuálne Slovenská správa ciest podala návrh na vydanie Rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia na líniovú stavbu Cesta I/75 Šaľa – obchvat. Mesto Šaľa tak následne zverejnilo Verejnú vyhlášku – Oznámenie. Bytostne sa táto záležitosť dotýka Šale, Dlhej nad Váhom, Kráľovej nad Váhom, Trnovca nad Váhom a Horného Jatova.

Viacero zmien

Ako Mesto Šaľa informuje v dokumente, „z podmienok územného rozhodnutia, ako aj z oprávnených požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií a správcov inžinierskych sietí, došlo v priebehu spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie k zmenám dokumentácie pre územné rozhodnutie.“ Sú to zmeny v jednotlivých objektoch oproti dokumentácii na územné rozhodnutie, zmeny objektov, ktoré neboli riešené v dokumentácii pre územné rozhodnutie i objektov, ktoré boli riešené v dokumentácii pre územné rozhodnutie, ale neboli prevzaté do dokumentácie pre stavebné povolenie.

Úpravy vegetácie aj ochrana káblov

Medzi navrhované zmeny v jednotlivých objektoch oproti dokumentácii patria napríklad demolácie, vegetačné úpravy cesty I/75, spätné rekultivácie dočasných záberov, pripojenia a preložky ciest, ochrana káblov Dusla, oplotenia vinohradu, osvetlenie križovatky, úprava vodovodu, tlakovej kanalizácie ako aj dočasné obchádzky.

V rámci objektov, ktoré neboli riešené v dokumentácii stavebného zámeru (v dokumentácii pre územné rozhodnutie) sa zmeny budú dotýkať aj mosta nad Trnoveckým kanálom, protihlukovej steny, osvetlenia križovatky, trafostanice aj úprava plynovodu.

Ako sa ďalej uvádza v dokumente „k objektom, ktoré boli riešené v dokumentácii stavebného zámeru (v dokumentácii pre územné rozhodnutie), ale neboli prebraté do dokumentácie pre stavebné povolenie patrí most nad kanálom Dlhá, úprava vodovodu Dusla a preložky."

Bez ústneho pojednávania

Mesto Šaľa informovalo,že v tejto záležitosti sa „upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť do 8 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.“ Každý účastník stavebného konania má možnosť osobne si všetky podklady pozrieť v dočasných priestoroch Stavebného úradu, ktoré aktuálne sídli v Mestskom kultúrnom stredisku v Šali, č. dverí 204, počas úradných hodín.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie