Radnica vypísala výberové konanie: Ponúka miesto kontrolóra

Mesto Šaľa ponúka zaujímavú pracovnú príležitosť. Prečítajte si, čo musíte splniť, aby ste sa o miesto mohli uchádzať. Hláste sa do konca júna 2017.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Radnica vypísala výberové konanie: Ponúka miesto kontrolóra
Foto: Zlatica Gregorová

Hľadáte novú prácu a zároveň sa nebojíte výziev? Možno práve pre vás sa uvoľnilo miesto priamo na radnici. Ku kvalifikačným predpokladom patrí vysokoškolské vzdelanie II. stupňa- ekonomického alebo právneho zamerania. 

Ako uvádza mestský web,sala.sk, uchádzač musí splniť i nasledujúce kritériá a požiadavky:

Musí mať za sebou šesťročnú odbornú prax, byť bezúhonný (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom v prípade úspešného výberu t.j. nie pri podávaní prihlášky), poznať Ústavu SR, Zákon o obecnom zriadení, Zákon o správnom konaní (správny poriadok), Zákon o správnych poplatkoch, ako aj Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Zákonník práce, Zákon o ochrane osobných údajov, Zákon o majetku obcí, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Zákon o verejnom obstarávaní, Zákon o priestupkoch, Stavebný zákon a pod.

K ďalším potrebným znalostiam patrí ovládanie práce v MS Office (Word, Excel), práca vo web prehliadači, dobré komunikačné schopnosti, iniciatíva, presnosť, schopnosť učiť sa, dodržiavanie právnych noriem.  

Charakteristika pracovného miesta

Úspešného uchádzača čaká samostatná vnútorná kontrolná činnosť vrátane realizácie výsledkov kontroly alebo vybavovanie podaní.  

Predpokladaný nástup do zamestnania: september, uzávierka prihlášok je 20. júna 2017.

  K žiadosti o zamestnanie priložte i prihlášku do výberového konania, vrátane písomného a  telefonického kontaktu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, fotokópiu dokladu o nadobudnutom vzdelaní, profesijný životopis, súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle neskorších predpisov).   Požadované doklady možno podať osobne alebo zaslať poštou  na adresu: Mestský úrad, personálny referát, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa  

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame