Prichádza pracovná ponuka zo Šale: Chceli by ste byť odborným garantom?

V našom meste svoju činnosť vykonáva aj Nízkoprahové denné centrum. Aktuálne tam hľadajú vhodného kandidáta.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Prichádza pracovná ponuka zo Šale: Chceli by ste byť odborným garantom?
Zdroj: Mesto Šaľa

Ak máte záujem, prečítajte si podrobnosti. Miesto práce bude Krízové centrum na Partizánskej 1032/1 v Šali. To, čím by mal budúci odborný garant disponovať je uvedené v kvalifikačných predpokladoch.

Kvalifikácia

Patrí tu absolvovanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby, ako uvádza sala.sk. K tomu, aby ste sa mohli zaradiť medzi uchádzačov o miesto, potrebujete výberovej komisii vopred doručiť aj štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax (požadujú sa min. 3 roky praxe), odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa ako aj súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári.

Kritériá na uchádzača

K ďalším kritériám na uchádzača patrí aj dobré ovládanie slovenského jazyka, prípadne rómskeho, maďarského jazyka a pod., ovládanie práce s PC ako aj plánované rozširovanie si vedomostí v danom odbore. Vhodný uchádzač by mal byť podľa zverejnených požiadaviek aj bezúhonný, empatický, vedieť odolávať stresu, byť ochotný spolupracovať aj viesť tím, byť komunikatívny, objektívny a motivovaný k danej práci.

Čo budete robiť?

Náplňou práce budúceho odborného garanta v Nízkoprahovom dennom centre, podľa sala.sk, bude „organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k jeho klientom – prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby.“ Pracovník bude vo svojej pozícii koordinovať činnosť centra, mapovať aj zhodnocovať potreby, aktivity a iné činnosti v meste a podieľať sa na ďalšom rozvoji tohto centra. Taktiež bude sociálne diagnostikovať klientov, poskytne sociálne poradenstvo, konzultácie, bude pomáhať v propagácii centra, spolupracovať s médiami, viesť evidenciu klientov, administratívu aj pracovné porady.

Vašu žiadosť spolu s potrebnými dokumentmi zašlite do 12. apríla 2018 osobne alebo poštou na adresu:Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa, Horná ul. 11, 927 01 Šaľa. Výberové konanie sa uskutoční dňa 17. apríla 2018 o 9.00 hod. v uvedených priestoroch. Predpokladaný nástup do práce je 1. máj 2018.

Zdroj: Dnes24.sk