Prečo nemôžeme ísť do knižnice?

Šaľania si zrekonštruovanú knižnicu dlho neužili, z finančných dôvodov bola po necelom mesiaci zatvorená na neurčito. Nakoľko sa v Šali rozpútalo množstvo špekulácií, vyjadrenie k tejto téme nám poskytla priamo riaditeľka MsKJJ Adriana Gerová.

Peter Štrbo

Vyjadrenie pani Gerovej uvádzame v plnom znení a veríme, že to pomôže objasniť vzniknutú situáciu oprávnene nespokojným občanom mesta Šaľa. „Rada by som sa vyjadrila k situácii v knižnici z môjho pohľadu. Knižnica sa v novembri 2009 stala rozpočtovou organizáciou, čo znamenalo zmenu hlavne v tom, že hospodári samostatne s prideleným rozpočtom. A tu niekde nastal problém. Rozpočet predložený na MsZ zo strany mesta, bol 82 600 €, Požiadavka knižnice bola podstatne vyššia, a to o cca.30 000€. Táto naša požiadavka bola opodstatnená a zahrňovala naozaj nutné výdavky, ako mzdy, réžie a nutné výdavky na bežný chod knižnice a bola zostavovaná s vedomím, že situácia vo verejných financiách je horšia ako tomu bolo po minulé roky. Vedenie mesta požadovanú sumu krátilo o už spomínaných 30 000€, bez konzultácie s knižnicou a v tejto upravenej podobe bolo predložené na schválenie MsZ. Po viacerých neúspešných pokusoch bol nakoniec rozpočet v tejto podobe schválený. Bolo viac ako jasné, že schválená suma nepokryje celoročný chod knižnice, a celková situácia s financiami mesta nenasvedčovala skorej náprave, preto som sa musela začať zaoberať tzv. racionalizáciou a teda som začala uvažovať o znížení počtu zamestnancov. Predložila som MsZ návrh na úpravu organizačnej štruktúry, v ktorej som navrhovala zníženie počtu zamestnancov knižnice. Tento materiál obsahoval aj údaje o čerpaní knižnice za obdobie prvých 4 mesiacov, čo jasne dokazovalo, že sa z už spomínaných 82 600 € nedá do konca roka fungovať. Vtedy poslanci vyjadrili takmer jednohlasne nesúhlas s týmto krokom a potvrdili potrebu udržať knižnicu ako tak významnú inštitúciu v našom meste v takom stave ako je čo sa týka personálneho vybavenia, pretože je právny subjekt a získala tým vyšší status, s čím samozrejme súhlasím. Poslanci žiadali od vedenia mesta vysvetlenie, ako sa mesto dopracovalo k sume, ktorú predložilo na schválenie. Od vtedy sa k tomuto problému podľa môjho vedomia nikto nevyjadril. Ďalším problémom zníženia stavu zamestnancov je aj tzv. odstupné, na ktoré knižnica pochopiteľne prostriedky nemala. Následne som predložila referátu ekonomiky svoj návrh na úpravu rozpočtu a to na sumu 18 585 €, táto suma mi bola opäť krátená. Úprava rozpočtu ale opäť nebola schválená a teda som sa v októbri ocitla v situácii, keď mi na celý mesiac (a vlastne aj do konca roka) malo postačiť 1700 €, pričom mzdové náklady tvoria 6500 € mesačne. (pritom pripomínam, že sme za posledných 5 mesiacov nemali žiadne výdavky, keďže sme boli pre rekonštrukciu zatvorení a teda to jednoznačne nie je chyba zlého hospodárenia s naším rozpočtom). Z MsÚ som dostala prísľub, že mi na november vyčlenia 6500 €, čo sa aj stalo, a keďže mi to mzdové náklady nepokrývalo, rozhodla som sa otváracie hodiny knižnice obmedziť. Na mesiac december som dostala prísľub na 5000 € , čo samozrejme opäť nepostačuje, a tak som sa rozhodla situáciu riešiť radikálne a knižnicu zatvoriť. Opierala som sa o §142 ods. 4 Zákonníka práce kedy zamestnanci poberajú 60% mzdy a nechodia do práce, vidím to ako jediné východisko z tejto situácie. Uvedomujem si, ako veľmi týmto krokom môžem uškodiť knižnici, resp. našim čitateľom, ale uvedomujem si aj to, že ak sa tento problém nebude riešiť radikálne, tak nebude nikdy akceptovaný ako problém a budeme ho ďalej tlačiť pred sebou. V žiadnom prípade nechcem nikoho viniť, ani nikomu nič dokazovať, chcem len aby si všetci tí, ktorí môžu v tejto veci konať uvedomili, že knižnica je nevyhnutnou súčasťou nášho mesta a je pre občanov potrebná a keď sa jedná o potreby občanov mesta, mali by ísť kohokoľvek a akékoľvek osobné, či politické ambície bokom. Možno ešte stojí za zmienku, že rozpočet na budúci rok 2011 mi bol opäť krátený o viac ako 30 000€ a teda sa na ďalší rok opäť črtá ten istý problém, ak nie ešte väčší. Ostáva mi len veriť v dobrú spoluprácu s novým poslaneckým zborom, ktorý mi v tejto situácii môže pomôcť.“

Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.