Samospráva

Poslanci zasadnú do lavíc: Blíži sa rokovanie mestského zastupiteľstva

Šalianski mestskí poslanci sa zídu na spoločnom rokovaní. Čaká ich niekoľko zaujímavých bodov programu.

Ilustračný obrázok k článku Poslanci zasadnú do lavíc: Blíži sa rokovanie mestského zastupiteľstva
Foto: Zlatica Gregorová

Volení zástupcovia mesta sa zídu na 4. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020.

To zvolal primátor mesta Jozef Belický. Mestské zastupiteľstvo sa uskutoční 25. júna 2020 o 14.00 ho­dine. Miestom konania bude kongresová sála Mestského úradu v Šali.

Poslancov čaká poriadne nabitý program:

A. Informačné materiály a správy

1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK – materiál číslo A 1/4/2020

 • predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2020 – materiál číslo A 2/4/2020

 • predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva – materiál číslo A 3/4/2020

 • predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

4. Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2019 – materiál číslo A 4/4/2020

 • predkladá Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ

5. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2019 – materiál číslo A 5/4/2020

 • predkladá Ing. František Botka, vedúci MsKS

6. Prezentácia výsledkov Územného generelu dopravy v meste Šaľa – bod číslo A 6/4/2020 (ústna informácia)

 • predkladá Doc. Tibor Schlosser

7. Informácia o zámere projektu Centrum cirkulárnej ekonomiky – bod číslo A 7/4/2020 (ústna informácia)

 • predkladá Ing. Marián Christenko

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022 – materiál číslo B 1/4/2020

 • predkladá PhDr. Margaréta Zozuľáková, hlavná sociálna pracovníčka

C. Hospodárenie mesta

1. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2019; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2019 – materiál číslo C 1/4/2020

 • predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 – materiál číslo C 2/4/2020

 • predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

3. Návrh na prijatie daru od Tenisového klubu, občianske združenie so sídlom P. Pázmaňa 55/26, 927 01 Šaľa – materiál číslo C 3/4/2020

 • predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

4. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2020 – materiál číslo C 4/4/2020

 • predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO

5. Návrh na preplatenie permanentiek za nevyužité vstupy do krytej plavárne Duslo a. s. z dôvodu uzatvorenia jej prevádzky – materiál číslo C 5/4/2020

 • predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

D. Majetkové záležitosti

1. Mgr. Marek Sliška, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa – zámena pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 1/4/2020

 • predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

2. Attila Dzúrik, L. Novomeského 765/9, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 2/4/2020

 • predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

3. Tomáš Šima, Kukučínova 534/42, 927 01 Šaľa – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 3/4/2020

 • predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

4. RM – GASTRO s.r.o., 295, Zemianske Sady 925 54 – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 4/4/2020

 • predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

5. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu číslo 13 – garsónky s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na II. nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisné číslo 2480, orientačné číslo 1 na ulici Fr. Kráľa, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN registra C parcelné číslo 3080/178 v k. ú. Šaľa – materiál číslo D 5/4/2020

 • predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

6. MARTECH, s. r. o., Diakovská 14, 927 01 Šaľa – návrh na združenie finančných prostriedkov za účelom výstavby protihlukovej steny na ul. Váhová v Šali – materiál číslo D 6/4/2020

 • predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

7. Nájom pozemkov v súvislosti s výstavbou stavby „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali“ od Slovenského pozemkového fondu – materiál číslo D 7/4/2020

 • predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

E. Personálne záležitosti

1. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šaľa a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky – materiál číslo E 1/4/2020

 • predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

F. Právne záležitosti

1. Zmluva o dodaní tovarov č. 122/2020 k realizácii projektu s názvom „Wifi pre Teba – Šaľa“ – materiál číslo F 1/4/2020

 • predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ

2. Návrh na výmaz činnosti faktoring a forfaiting z predmetu činnosti spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. – materiál číslo F 2/4/2020

 • predkladá Ing. Roman Kondys, konateľ MeT Šaľa, spol. s r. o.

H. Rôzne

1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2020 – materiál číslo H 1/4/2020 predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z domova i zo sveta.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie