Samospráva

Poslanci opäť zasadnú do lavíc: Prerokujú PROGRAM mestského zastupiteľstva

V poradí 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva sa blíži. Pozrite si program, ktorý čaká na poslancov.

Ilustračný obrázok k článku Poslanci opäť zasadnú do lavíc: Prerokujú PROGRAM mestského zastupiteľstva
Foto: Zlatica Gregorová

Primátor Šale Jozef Belický zvolal 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020.

Poslanci sa stretnú koncom mesiaca. Zasadnutie zastupiteľstva je na programe 24. septembra 2020 o 14.00 hodine v kongresovej sále Mestského úradu v Šali.

Program 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali:

Informačné materiály a správy

 1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK – materiál číslo A 1/6/2020
 2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva – materiál číslo A 2/6/2020
 3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2020 – materiál číslo A 3/6/2020

Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2020 Trhový poriadok pre trhovisko „DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa – materiál číslo B 1/6/2020
 2. Koncepcia rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 2020 – 2024 – materiál číslo B 2/6/2020

Hospodárenie mesta

 1. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2020 – materiál číslo C 1/6/2020
 2. Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 474 914 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 – materiál číslo C 2/6/2020
 3. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2021 – materiál číslo C 3/6/2020
 4. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa – materiál číslo C 4/6/2020
 5. Spolufinancovanie projektu v rámci výzvy SKHU/WETA/1901 Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (Fond malých projektov) – materiál číslo C 5/6/2020
 6. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2020 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat – materiál číslo C 6/6/2020

Majetkové záležitosti

 1. Roman Štanglovič, Železničná 512/12, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 1/6/2020
 2. Tomáš Hazucha a Alexandra Hazuchová, Železničná 502/32, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa – – materiál číslo D 2/6/2020
 3. Ing. Tomáš Kemenský a Ing. Andrea Kemenská, Záhradnícka 2321/83, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa – – materiál číslo D 3/6/2020
 4. Milan Papp a Valéria Pappová, Železničná 495/46, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 4/6/2020
 5. Karol Hučko st., Železničná 504/28, Šaľa; Karol Hučko ml., Železničná 504/28, Šaľa; Etela Poszonyiová, Diakovská 1227/4, Šaľa; Ildikó Hučková, Železničná 504/28, Šaľa; Marek Hučko, Letná 569/5, Šaľa; Kristína Hučková, Letná 569/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 5/6/2020
 6. Jozef Popelka, Hollého 1842/4, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. Nivy v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 6/6/2020
 7. GTIS charging SK s.r.o., so sídlom Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín – žiadosť o nájom pozemkov s právom stavby z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 7/6/2020
 8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Kaisera a Evu Kaiserovú, obaja trvale bytom Železničná 517/2, Šaľa – materiál číslo D 8/6/2020
 9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Ladislava Majora a MUDr. Elenu Majorovú, Dlhá nad Váhom 217 – materiál číslo D 9/6/2020
 10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana Pappa a Valériu Pappovú, obaja trvale bytom Železničná 495/46, Šaľa – materiál číslo D 10/6/2020
 11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Hatvaniho a Margitu Hatvaniovú, Železničná 514/8, Šaľa – materiál číslo D 11/6/2020

12. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Kováča a Teréziu Kováčovú, Železničná 513/10, Šaľa – materiál číslo D 12/6/2020

13. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Roberta Maliniaka a Mgr. Margarétu Maliniakovú, Železničná 42, Šaľa – materiál číslo D 13/6/2020

14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, Šaľa – materiál číslo D 14/6/2020

15. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Sedláka a Adrianu Sedlákovú, V. Šrobára 570/2, Šaľa – materiál číslo D 15/6/2020

16. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana Šimu a Alžbetu Šimovú, Vlčanská 564/3, Šaľa – materiál číslo D 16/6/2020

17. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mariana Kútneho a Ivetu Kútnu, Budovateľská 549/23, 927 01 Šaľa – materiál číslo D 17/6/2020

18. TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. – ponuka na predaj pozemkov – materiál číslo D 18/6/2020

19. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu č. 13 – garsónky s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na II. nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisné číslo 2480, orientačné číslo 1 na ulici Fr. Kráľa, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN registra C parcelné číslo 3080/178 v k. ú. Šaľa“ – materiál číslo D 19/6/2020

20. Poskytnutie zľavy z nájomného nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Šaľa počas obdobia ich sťaženého užívania nájomcami na dohodnutý účel na základe opatrení orgánov štátnej správy na zamedzenie šírenia ľudskej choroby COVID-19 – materiál číslo D 20/6/2020

21. MeT Šaľa, spol. s r.o. – návrh na zníženie odmeny mandatára – materiál číslo D 21/6/2020

22. Duslo, a.s. Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa – úprava výšky nájomného v areáli futbalového štadióna na Nitrianskej ul. v Šali – materiál číslo D 22/6/2020

23. Kúpa pozemkov pod plánovanou stavbou „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali“ od Slovenského pozemkového fondu – materiál číslo D 23/6/2020

Právne záležitosti

 1. Zmluva o dodaní tovarov s montážou č. 422/2020 k realizácii projektu s názvom „WiFi4EU“ – materiál číslo F 1/6/2020
 2. Zmluva o dodaní tovarov s montážou č. 299/2020 – Nový povrch pre multifunkčné ihrisko na ZŠ Ľ. Štúra – materiál číslo F 2/6/2020
 3. Kúpna zmluva č. 300/2020 na dodanie kamier v rámci projektu „Prevencia kriminality v Šali – 2019“ – materiál číslo F 3/6/2020
 4. Zmluva o dielo č. 285/2020 na realizáciu diela „Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali (SO.01, SO.02, SO.03) – materiál číslo F 4/6/2020

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z domova i zo sveta.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie