Obec vypísala výberové konanie: Potrebuje obsadiť pozíciu hlavného kontrolóra

Obec Hájske vypísala výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce. Ak ste zbystrili pozornosť, pozrite sa, čo musíte spĺňať.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Obec vypísala výberové konanie: Potrebuje obsadiť pozíciu hlavného kontrolóra
Zdroj: TASR

Žiadosť nezabudnite poslať do konca februára 2017. V prípade Vášho zvolenia môžete začať pracovať už od apríla tohto roku.

Náplň práce kontrolóra

„Náplňou práce hlavného kontrolóra obce Hájske bude vykonávanie kontrol v súvislosti s nakladaním majetku obce a štátneho majetku. Budúci zamestnanec obecného úradu bude kontrolovať účtovníctvo a prácu s pokladňou. V portfóliu pracovných činností nebude chýbať ani preverovanie hospodárenia s financiami a pod dohľadom bude mať i dodržiavanie Všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,“ informuje web obce.

Takisto bude preverovať, či sú zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce Hájske opodstatnené, bude mať na starosti i kontrolu tvorby a čerpania rozpočtu obce. Súčasťou jeho pracovných aktivít bude i vypracúvanie odborných stanovísk.

Hlavný kontrolór obce je zamestnancom obecného úradu na 8 – hodinový pracovný úväzok a volí ho obecné zastupiteľstvo na 6 rokov. Tomu sa i zodpovedá. Predpokladom je, že budúci hlavný kontrolór nesmie byť zároveň poslancom OZ, ani pracovať v štátnej správe.

Základné požiadavky

Medzi požiadavky, ktoré musíte spĺňať, ak sa chcete stať hlavným kontrolórom obce Hájske je ukončené ekonomické vzdelanie a poznanie samosprávnej legislatívy. So žiadosťou nezabudnite poslať i profesijný životopis, overenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní, ako i Výpis z registra trestov / nie starší ako 3 mesiace/. Vyžaduje sa i Čestné prehlásenie, že nemáte voči obci ako i voči poisťovniam žiadne neuhradené pohľadávky.

Voľba hlavného kontrolóra obce Hájske sa uskutoční počas rokovania Obecného zastupiteľstva. Všetky potrebné doklady zašlite do 28. 2. 2017 priamo na adresu: Obecný úrad Hájske 951 33 Hájske. Uzatvorenú obálku označte „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!“

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk