Obec núka svoju nehnuteľnosť: Hájčanom postavia nájomné byty

Susedná dedina sa zmodernizuje. Chcú tu vybudovať dvadsiatku bytových jednotiek s maximálnou plochou tisíc m2.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Obec núka svoju nehnuteľnosť: Hájčanom postavia nájomné byty
Foto: Zlatica Gregorová

V mestách i na vidieku v okrese Šaľa vedia, ako sa vysporiadať so svojimi budovami. Stačí len šikovný nápad a prospech bude mať obec a najmä samotní občania. Hájske práve prichádza s verejnou obchodnou súťažou na Predaj a nájom nehnuteľnosti.

Nájomné byty v Šali

V Šali práve vznikajú bytové domy, ktoré po ich dokončení mesto odkúpi do svojho vlastníctva a stanú sa z nich mestské nájomné byty. Podobne na to idú v Hájskom, ale využijú na to už existujúci administratívny objekt, v ktorom nové byty vzniknú.

Verejná súťaž

Celkovo ide o zastavanú plochu a nádvorie s rozlohou 1527 m2. Obec už vyhlásila verejnú súťaž na najlepší návrh na uzavretie kúpnej a nájomnej zmluvy. Išlo by o „prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v katastrálnom území Hájske a to :stavba budovy so súpisným číslo 290, druh budovy: administratívna budova, postavená na parcele registra „C“ s parcelným číslom 610/3 a nájom (poskytnutie užívania nehnuteľnosti za odplatu) nehnuteľnosti v katastrálnom území Hájske a to: parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 610/3, o výmere 1527 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; zapísaných na LV č. 895 ako vlastník Obec Hájske v podiele 1/1-ina," uvádza obec v oznámení.

Ako je zrejmé zo zverejnených informácií, záujemca môže pozemok využiť výhradne na výstavbu 20 bytov. Budova môže byť najviac trojpodlažná. Po výstavbe a ich odkúpení budú patriť obci Hájske. Celková podlahová plocha bytov môže byť maximálne 1000 m2.

Navýšia rozpočet

Obec bude ako kritérium pre vyhodnocovanie ponúk vo verejnej obchodnej súťaži vyhodnocovať najvýhodnejšiu ponuku, za ktorú obec považuje ponuku s najvýhodnejším dopadom na rozpočet obce a teda ponuku, ktorá do rozpočtu obce prispeje najvyššou sumou,“ uvádza s v oznámení.

Nepôjdu pod cenu

Hájske budovu nemieni predať pod cenu. Stanovila si minimálny finančný strop kúpnej ceny a to je 54 300 eur. Ako obec uvádza, cena za nájom nehnuteľného majetku je v minimálnej hodnote 1000 eur. V prípade, že navrhované sumy od záujemcov by boli nižšie, miestna samospráva návrhy nebude akceptovať. Podklady žiadatelia získajú písomne do 18. mája 2018 a svoje písomné potvrdenie o účasti v súťaži zašlú najneskôr do 24. mája 2018 na adresu Obecného úradu v Hájskom. Každý účastník verejnej súťaže svoje návrhy zašle na úrad do 4. júna 2018.

Záujemcovia budú môcť absolvovať prehliadky a to 24. mája 2018 o 10.00 hod. a 28. mája 2018 o 10.00 hod. pred budovou Obecného úradu v Hájskom.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame