Zlatica Gregorová Rôzne

Na slovíčko so starostom obce Tešedíkovo, Gyula Borsányim: Oslávime 780. výročie

Dnes pokračujeme v seriáli rozhovorov so starostami obcí a mesta v okrese Šaľa. Každému z nich položíme rovnaké otázky.

Ilustračný obrázok k článku Na slovíčko so starostom obce Tešedíkovo, Gyula Borsányim: Oslávime 780. výročie
Zdroj: archív obce Tešedíkovo

Dnes pokračujeme v seriáli rozhovorov so starostami obcí a mesta v okrese Šaľa. Každému z nich položíme rovnaké otázky. Ďalším naším respondentom je starosta obce Tešedíkovo, Gyula Borsányi. O tom, čo ho teší, čo trápi a čo odkazuje obyvateľom, to sa môžete dozvedieť z nášho rozhovoru.

Odkedy ste starostom v obci?

„Starostom obce Tešedíkovo som už piate volebné obdobie, a to od roku 1998.“

Pochváľte sa Vašimi úspechmi vo funkcii starostu. Čo sa Vám podľa Vás podarilo a čo nie?

„Počas týchto rokov sme realizovali veľmi veľa projektov v rôznych oblastiach. Medzi prvými môžem spomenúť Zateplenie a rekonštrukciu Spoločenského centra v bývalej budove Zárdy a Rekonštrukciu miestnych komunikácií z programu Sapard z roku 2003. Od roku 2003 sme vybudovali z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby a z úveru od ŠFRB 114 bytov pre mladé rodiny a obyvateľov obce Tešedíkovo. Tento spôsob nájmu bytov je veľmi obľúbený medzi obyvateľmi. Zrekonštruovali a zateplili sme budovy miestnej samosprávy, ako základná škola, telocvičňa, vývarovňa s družinou, materská škola, obecný úrad a dom kultúry. Vybudovali a sfunkčnili sme regionálnu kompostáreň v extraviláne obce pri Novom Majeri, čo veľkou obľubou využívajú aj obyvatelia našej obce. Areál kompostárne slúži aj na zber ostatných druhov odpadov mimo nebezpečného odpadu. Ďalej máme vybudovanú obecnú kanalizáciu s výtlakom do Šaľskej čistiarne odpadových vôd. Zrekultovali sme bývalú čiernu skládku TKO pri bývalom jazere Vermek.“

Čo práve v obci aktuálne máte rozpracované?

„Našou prioritou je výstavba nového amfiteátra a prírodného kultúrneho stánku vedľa budovy Domu kultúry. Tento projekt plánujeme uskutočniť z vlastných prostriedkov a výstavbu rozložiť na dve etapy. Prvú časť by sme chceli dokončiť už pred obecnými oslavami v roku 2017. V tomto roku budeme oslavovať 780. výročie založenia našej obce a boli by sme radi, keby sme túto veľkolepú slávnosť mohli uskutočniť už v nových priestoroch.“

Čo plánujete v najbližšom období?

„Medzi našimi obyvateľmi sa teší veľkej obľube bytová výstavba, čo aj v tomto roku by sme chceli pokračovať výstavbou 12 bytovej jednotky oproti obchodu Jednota COOP. Na teritórií bývalého jazera Vermek máme v pláne vybudovať viacúčelový športový areál pre relaxáciu a oddych. Vybudovali sme a naďalej pokračujeme v programe „Prevencia proti kriminalite“ osadením kamier následným centrálnym prenosom do obecného obslužného pultu. V budove spoločenského centra plánujeme vytvoriť jednu triedu materskej školy z eurofondov pre malých školkárov s vytvorením detského ihriska a dopravného ihriska pre detí MŠ a ZŠ.“

Čo vás na tejto práci baví?

„Môžem vyzdvihnúť dobrú spoluprácu so spoločenskými organizáciami, ktoré sú hybnými silami obyvateľov našej obce. Hlavne pri usporiadaní spoločenských akcií a rôznych aktivít, či v zimných alebo v letných mesiacoch.“

Tak teda teraz prezraďte, čo vás v práci trápi, s čím bojujete najviac?

„Veľmi ma vie nahnevať neochota a ľahostajnosť niektorých obyvateľov ohľadne nedodržiavania nariadení a ochrany životného prostredia na verejných priestranstvách a v teritórií obecného cintorína. Nápravu aplikujeme prostredníctvom obecného rozhlasu, článkami do obecných novín a na webovej stránke obce. „

Ako hodnotíte spoluprácu s poslancami a obyvateľmi obce?

„Spolupráca s poslancami a jednotlivými komisiami je veľmi dobrá a prosperujúca, čo má pozitívny vplyv na samotný chod obecného úradu a na úspešný rozvoj celej obce.“

Želanie na záver, alebo, čo odkazujete obyvateľom?

„Záverom by som chcel poďakovať obyvateľom obce za pomoc pri organizovaní obecných akcií a dobrú spoluprácu s obecným úradom a tých ľahostajnejších žiadam o rešpektovanie VZN a vyzývam na spoluprácu s obecným úradom. Na prahu Nového roka všetkým obyvateľom obce prajem veľa úspechov v osobnom aj v pracovnom živote, pevné zdravie a veľa radosti vo všetkých dňoch roku 2017."

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie