Ilustračný obrázok k článku Mestské zastupiteľstvo opäť zasadne: Rokovať bude aj o poplatkoch za odpad
Zdroj: Mesto Šaľa

Mestské zastupiteľstvo opäť zasadne: Rokovať bude aj o poplatkoch za odpad

Mestskí poslanci sa stretnú počas 9. zasadnutia zastupiteľstva. Pozrite si program rokovania.

Samospráva
Samospráva

Mestské zastupiteľstvo opäť zasadne: Rokovať bude aj o poplatkoch za odpad

Mestskí poslanci sa stretnú počas 9. zasadnutia zastupiteľstva. Pozrite si program rokovania.

Ilustračný obrázok k článku Mestské zastupiteľstvo opäť zasadne: Rokovať bude aj o poplatkoch za odpad
Zdroj: Mesto Šaľa

Primátor Jozef Belický zvolal 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020. To sa bude konať 3. decembra so začiatkom o 14.00 hodine. Miestom konania bude kongresová sála Mestského úradu v Šali.

Na pretras príde hneď niekoľko zaujímavých bodov. Pozrite si program, ktorý zverejnilo mesto Šaľa na svojom webe.

Informačné materiály a správy

 1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK – materiál číslo A 1/9/2020
 2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2021 – materiál číslo A 2/9/2020
 3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva – materiál číslo A 3/9/2020
 4. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 13. 11. 2020 – materiál číslo A 4/9/2020
 5. Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2019/2020 a stave v školskom roku 2020/2021 – materiál číslo A 5/9/2020

Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa – materiál číslo B 1/9/2020
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Šaľa – materiál číslo B 2/9/2020
 3. Územný plán centrálnej mestskej zóny, Zmeny a doplnky č. 4, Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán CMZ Šaľa, Zmeny a doplnky č. 4“ a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 3 – materiál číslo B 3/9/2020
 4. Koncepcia rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 – 2025 – materiál číslo B 4/9/2020

Hospodárenie mesta

 1. Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2020 – materiál číslo C 1/9/2020
 2. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 – materiál číslo C 2/9/2020
 3. Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2019 – materiál číslo C 3/9/2020

Majetkové záležitosti

 1. Ján Révay a manželka Bianka Révayová, bytom Hliník 1889/48, 927 05 Šaľa – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 1/9/2020
 2. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod pozemku vo vlastníctve mesta pri trafostanici TS 0834–024 na ul. Kpt. Jaroša v k. ú. Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 2/9/2020
 3. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 3/9/2020
 4. DOGGIE s.r.o., Pod Vinicami 21, 811 02 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku na Okružnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 4/9/2020
 5. Ondrej Moťovský, Vinohradnícka 150/3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 5/9/2020
 6. Patrik Paštéka a Erika Paštéková, Jazerná 585/28, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Jazernej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 6/9/2020
 7. COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, Galanta – žiadosť o schválenie investičného zámeru výstavby parkovacích miest na pozemku vedenom v registri C katastra nehnuteľností parcelné číslo 588/1, v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta Šaľa a následného prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 7/9/2020
 8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Jazerná v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Pavla Miškoviča, Veterná 1043, 925 81 Diakovce a Milana Karlíka, Jilemnického 2181/3A, 927 05 Šaľa – materiál číslo D 8/9/2020
 9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Fialu a manželku Ing. Ľubicu Fialovú, Kpt. Jaroša 1292/36, 927 01 Šaľa – materiál číslo D 9/9/2020
 10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov v zastavanom území mesta Šaľa vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA za pozemky mimo zastavaného a v zastavanom území mesta vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa – materiál číslo D 10/9/2020
 11. H+L LUŠŇÁK, spol. s r.o. – žiadosť o predaj pozemku pod stavbou na ulici Hlavnej v Šali – materiál číslo D 11/9/2020
 12. Eugen Mókos, Hlavná 12/47, 927 01 Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta – materiál číslo D 12/9/2020
 13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta – materiál číslo D 13/9/2020

Právne záležitosti

1. Zmluvy uzatvorené ako výsledok verejného obstarávania s názvom „Kultúrny dom Šaľa – rekonštrukcia a modernizácia“ – materiál číslo F 1/9/2020

Rôzne

1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2021 – materiál číslo H 1/9/2020

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie