Hľadajú odborníka do Nízkoprahového centra: Máte záujem?

V našom meste pôsobí aj inštitúcia spadajúca pod Implementačnú agentúru. Do inštitúcie hľadajú novú pracovnú silu.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Hľadajú odborníka do Nízkoprahového centra: Máte záujem?
Foto: Zlatica Gregorová

Nízkoprahové denné centrum práve vyhlásilo konkurz. Prečítajte si detaily k výberovému procesu.

Organizácia zdravotnej starostlivosti mesta Šaľa oznámila výberové konanie na funkciu odborného garanta Nízkoprahového denného centra. Náplňou práce uchádzača je vykonávanie organizačných, metodických a personálnych činností pre klientov zariadenia.

Kvalifikačné predpoklady

Ku kvalifikačným predpokladom pre uvedenú pozíciu odborného garanta patrí vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia, právo, sociálna práca a pod. Zamestnávateľ požaduje absolvovanie minimálne trojročnej praxe v sociálnej práci.

K ďalším výberovým kritériám, ktoré môžu zvýšiť Vašu šancu uspieť, patria osobnostné predpoklady ako je empatia, komunikatívnosť, zvládanie náročných situácií, odolávanie stresu, spolupráca s kolektívom aj schopnosť viesť ho, znalosť riešenia konfliktov a motivácia pre túto prácu. Patrí tu aj znalosť slovenského jazyka na dobrej úrovni, prípadne znalosť rómskeho jazyka alebo jazyka maďarského.

Víťazný uchádzač o túto pozíciu by mal „ovládať prácu s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom), znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne) aj osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike. Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný garant KC/ alebo NDC/ alebo NSSDR, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splne­nie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace),“ informuje mestský web, sala.sk.

Potrebné dokumenty

K tomu, aby ste sa mohli zaradiť do výberového konania musíte predložiť uvedené dokumenty: Životopis, doklad o Vašom najvyššom vzdelaní, potvrdenia o odbornej spôsobilosti, prípadne praxi, ktorú ste absolvovali. Vašim bonusom bude predloženie hodnotení Vašej práce bývalými zamestnávateľmi.

Priložte aj súhlas so spracovaním osobných údajov. Uchádzači o pracovnú pozíciu môžu svoju žiadosť s potrebnými dokumentmi priniesť osobne do Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa, Horná ul. 11, 927 01 Šaľa alebo ju poslať poštou na uvedenú adresu do 20. septembra 2017. Výberové konanie sa uskutoční 25. septembra 2017.  

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame