Zlatica Gregorová Práca

Aktuálna pracovná ponuka: Hľadajú riaditeľa "zušky" do Močenku

Ak máte s prichádzajúcou jarou chuť zmeniť zamestnanie, prečítajte si o najnovšej pracovnej ponuke. Neďaleko Šale potrebujú riaditeľa.

Ilustračný obrázok k článku Aktuálna pracovná ponuka: Hľadajú riaditeľa "zušky" do Močenku
Foto: Zlatica Gregorová

Čo potrebujete mať za sebou, aby ste uspeli v konkurencii na pracovnom pohovore?

Kvalifikácia

Budúci riaditeľ Základnej umeleckej školy, so sídlom Školská 1690, 951 31 Močenok by mal, podľa zverejnených informácií obce spĺňať isté požiadavky. K tým kvalifikačným patrí vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy, absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) a najmenej 5-ročná pedagogická prax.

Schopnosti

Adept na uvedenú funkciu by mal podľa požiadaviek ovládať základné legislatívne normy. Mal by mať riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti aj aktívne ovládať štátny jazyk. Okrem toho by mal byť zdravotne spôsobilý na výkon funkcie, o ktorú sa uchádza.

Doklady aj koncepcia

Medzi doklady, ktoré by mal uchádzač o zamestnanie predložiť, patrí Žiadosť o zaradenie do výberového konania, Profesijný životopis ako aj Čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Priložiť treba aj overené fotokópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach. Doložte aj Doklad o absolvovaní 1. atestácie i o dĺžke pedagogickej praxe a nezabudnite na Výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Ako obec informuje na svojom webe, k dokumentom je potrebné priložiť aj „písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

Do 4. apríla 2019

Uvedené dokumenty s označením obálky heslom VÝBEROVÉ KONANIE-ZUŠ-NEOTVÁRAŤ“ posielajte na adresu: Obecný úrad Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok najneskôr do 4. apríla 2019. „Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením,“ uvádza obec.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie