Zlatica Gregorová Práca

Aktuálna ponuka: Do Šale potrebujú terénneho pracovníka

Ak hľadáte zmenu, prečítajte si, čo práve ponúkajú v našom meste. Čo všetko treba priložiť k žiadosti o zamestnanie?

Ilustračný obrázok k článku Aktuálna ponuka: Do Šale potrebujú terénneho pracovníka
Zdroj: pixabay

Vybočiť z vychodených chodníčkov a nastúpiť do novej profesie väčšinou predstavuje veľké odhodlanie. Zmeny však napriek počiatočným obavám prinášajú veľa pozitívneho a obohacujú život. Ak sa aj vy uchádzate o novú prácu, práve v týchto dňoch Mesto Šaľa vyhlásilo jedno výberové konanie. Predpokladaný nástup do práce je 1. apríl 2019.

Kvalifikácia

Ide o pracovné miesto na funkciu terénneho pracovníka (TP) pracujúceho prioritne s ľuďmi bez domova. Ako Mesto Šaľa zverejnilo na sala.sk, budúci víťaz výberového konania musí spĺňať tieto kvalifikačné predpoklady:

Adept na pohovor by mal mať ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie, pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne). Výhodou je ovládanie jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne) ako aj skúsenosti a aktivity so skupinou. Kvalifikáciu môžete podporiť aj odporúčaniami a pracovnými hodnoteniami od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií.

Náplň práce

Vaším pracoviskom kancelária TSP/TP na ulici Partizánska 1032/1, Šaľa a všade, kde sa zdržiavajú ľudia bez domova v meste Šaľa. Náplňou práce terénneho pracovníka bude podľa informácií Mesta Šaľa„aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami, odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, individuálne plánovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní ľudských práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí, sprevádzanie človeka, orientácia v aktuálne platnej legislatíve, facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite, case management.“

Viacero aktivít

Okrem toho bude náplňou terénneho pracovníka aj administratíva a súčinnosť aktivít s verejnými a neziskovými inštitúciami ako aj asistencia terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri jeho práci, či vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami, poskytovanie informácií, sprevádzanie osôb, vytváranie sociálnych a spoločenských kontaktov a aktivizovanie ľudí pod vedením terénneho sociálneho pracovníka.

K tomu, aby ste mohli byť zaradení do výberového procesu, mali by ste predložiť Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní alebo potvrdenie školy o štúdiu, doklady potvrdzujúce prax alebo spôsobilosť (certifikáty zo školení. Nezabudnite doložiť aj Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Osobne alebo poštou

Výberové konanie sa uskutoční dňa 18. marca 2019 o 9.00 hod. v zasadačke mestského úradu miestnosť č. 2.28 na Mestskom úrade Šaľa. Záujemcovia môžu písomnú žiadosť aj dokumenty osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Mestského úradu Šaľa´do 12. marca 2019. Predpokladaná hrubá mzda terénneho pracovníka je 592 eur.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie