Ak si hľadáte prácu, ponúkame tip: V Šali potrebujú odborníka

V meste vykonáva svoju činnosť aj Nízkoprahové denné centrum. Ak by ste tam radi pracovali ako odborný garant, prečítajte si viac o pracovnej ponuke.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Ak si hľadáte prácu, ponúkame tip: V Šali potrebujú odborníka
Foto: Zlatica Gregorová

Ak vám je pomoc ľuďom blízka a radi by ste pracovali v tomto zariadení, prečítajte si detaily o aktuálnej pracovnej ponuke. V prípade, že sa na vás usmeje šťastie a budete ten správny kandidát, pracovať budete v Krízovom centre na Partizánskej 1032/1 v Šali.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto odborného garanta Nízkoprahového denného centra. Prečítajte si, čo potrebujete k tomu, aby ste boli vhodným kandidátom na pracovný pohovor.

Potrebné doklady

K požadovaným dokladom, ktorými sa na pracovnom pohovore musíte preukázať, podľa zverejnených informácií, patrí profesijný životopis vo formáte Europass aj doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne dokumenty, ktoré potvrdia vašu odbornú spôsobilosť k výkonu tejto práce. Nezabudnite na priloženie Súhlasu so spracovaním osobných údajov a Výpis z Registra trestov, nie starší ako 3 mesiace. Predložiť môžete aj odporúčania, ktoré ste získali od vašich predchádzajúcich zamestnávateľov a Súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári.

Vysokoškoláci s trojročnou praxou

Ak sa chcete realizovať v pozícii odborného garanta, mali by ste mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo máte uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní a za sebou aspoň trojročnú prax v sociálnej sfére. „Do praxe za započítava výlučne sociálna práca vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (zákon č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce) po dosiahnutí minimálne bakalárskeho stupňa vysokoškolského vzdelania vo vyššie uvedených odboroch,“ informuje Organizácia sociálnej starostlivosti Šaľa.

Schopný aj empatický

Ďalším kritériom, ktoré bude zohľadňované pri výberovom procese, je aj znalosť slovenského jazyka a tiež cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne), práca s PC, dovzdelávanie sa v odbornej problematike. Adept na túto profesiu by mal byť empatický, zvládať stres, byť komunikatívny, schopný riešiť konfliktné situácie, byť objektívny a vedieť spolupracovať a viesť kolektív. „Cieľom práce odborného garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k jeho klientom – prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby,“ uvádza Odbor sociálnej starostlivosti Šaľa.

Čo budete robiť?

Náplňou práce budúceho odborného garanta bude odborná koordinácia činnosti Nízkoprahového denného centra, organizačné a obsahové zabezpečenie činnosti a aktivít, krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb ako aj rozvoj centra. Na tejto pozícii bude pracovník monitorovať a zhodnocovať poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity Nízkoprahového denného centra z hľadiska napĺňania potrieb ich prijímateľov a bude mať tiež na starosti prípravu a realizáciu nových foriem sociálnych služieb a sociálnej práce. Taktiež bude vykonávať sociálnu diagnostiku klienta a poskytovať sociálne poradenstvo.

Najneskôr v máji

V prípade vášho záujmu o pracovnú pozíciu môžete písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa, Horná ul. 11, 927 01 Šaľa najneskôr do 22. mája 2018. Výberové konanie sa uskutoční dňa 25. mája 2018 o 9.00 hod. v priestoroch Organizácie sociálnej starostlivosti, Horná ul. 11, 927 01 Šaľa. Predpokladaný nástup do práce je 1. jún 2018.

Zdroj: Dnes24.sk