Ak hľadáte prácu, čítajte: V Šali ponúkajú zaujímavé voľné miesto

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa vyhlasuje výberové konanie na funkciu odborného garanta. Pozrite si podmienky k jej získaniu.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Ak hľadáte prácu, čítajte: V Šali ponúkajú zaujímavé voľné miesto
Foto: Zlatica Gregorová

K tomu, aby ste mohli byť zaradený do výberového procesu je nutné predložiť nasledovné doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass ako aj doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Priložte aj doklady, ktoré potvrdia Vašu odbornú spôsobilosť, alebo min. trojročnú prax v sociálnej oblasti. Vhodné sú i odporúčania aj pracovné hodnotenia od predošlých zamestnávateľov. Samozrejmosťou je Súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári a Výpis z Registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.

Požadované predpoklady

Ku kvalifikačným predpokladom na pozíciu odborný garant Nízkoprahového denného centra patrí vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca alebo v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, prípadne uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní.

Ďalšími výberovými kritériami na pozíciu odborný garant Nízkoprahového denného centra je aj znalosť slovenského jazyka, znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne), ovládanie práce s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom). Výhodou uchádzača je i znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny a jeho osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod. Budúci odborný garant by mal byť empatický, tolerantný, schopný zvládať náročné situácie, vedieť spolupracovať a viesť tím. Mal by byť komunikatívny.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 18. augusta /2017 o 9.00 hod. v priestoroch Organizácie sociálnej starostlivosti, Horná ul. 11, 927 01 Šaľa. Žiadostí o prijatie do zamestnania pošlite najneskôr do 15. augusta 2017. Miesto výkonu práce je Krízové centrum, Partizánska 1032/1, 927 01 Šaľa. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. september 2017.

Náplň práce

Cieľom práce odborného garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k jeho klientom. Odborný garant taktiež spolupracuje s poskytovateľom služieb a nastavuje smerovanie činnosti v súlade s potrebami obce, komunity a prijímateľov sociálnych služieb. Je riadiacim pracovníkom poskytovaných služieb, koordinátorom činnosti Nízkoprahového denného centra. Monitoruje poskytované činnosti a aktivity, vykonáva sociálnu diagnostiku klienta; poskytuje sociálne poradenstvo a pod. Ďalšie podrobnosti o pracovnej náplni si môžete prečítať TU.

Foto: ilustračné

Zdroj: Mesto Šaľa

Odporúčame