Zbystrite pozornosť: V Šali ponúkajú lákavé pracovné miesto

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu odborného granta Nízkoprahového denného centra.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Zbystrite pozornosť: V Šali ponúkajú lákavé pracovné miesto
Foto: Zlatica Gregorová

Miestom práce budúceho zamestnanca bude Krízové centrum na Partizánskej ulici 1032/1 v Šali. Predpokladaný nástup do práce je 1. apríl 2017. Čo musíte spĺňať, aby ste sa mohli uchádzať o toto miesto? Nech sa páči, čítajte ďalej.

Náplňou činnosti odborného garanta bude organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k jeho klientom – prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby.

Ďalej bude vykonávať činnosti, ktoré súvisia s potrebami obce, komunity alebo prijímateľov služieb, bude odborným radcom a koordinátorom činnosti v poskytovaní služieb Nízkoprahového denného centra. Jeho úlohou bude i mapovanie potrieb obce, s tým súvisiace plánovanie a zhodnocovanie činnosti centra. Patrí tu príprava a samotná realizácia nových služieb v sociálnej oblasti, ako i diagnostika a sociálne poradenstvo klienta centra. Súčasťou povinností budúceho odborného granta budú i konzultácie, tvorba rozvojového plánu klienta a spolupráca s rôznymi inštitúciami pri riešeniach rôznych situácií a z toho vyplývajúce udržiavanie dobrých vzťahov s nimi. Vhodný uchádzač o túto pozíciu bude komunikovať s médiami, vykonávať administratívne činnosti, organizáciu a vedenie porád zamestnancov.

Kvalifikačné predpoklady

Ku kvalifikačným predpokladom uchádzača o pozíciu patrí vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania. Uchádzač môže mať i uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu. K požiadavkám patrí min. 3 – ročná prax v sociálnej oblasti, alebo dosiahnutie aspoň 1. stupňa vysokoškolského vzdelania.

Čo priložiť k žiadosti?

K vhodným predpokladom pre výber uchádzača patrí emapatia, rešpekt, odolnosť proti stresu, komunikačné schopnosti, ako i znalosť jazykov / rómskeho, maďarského a pod./. Výhodou je znalosť práce na PC a záujem ďalej sa vzdelávať. Záujemca o pozíciu predloží štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ako i doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť. Podľa záujmu môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval a taktiež súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári. Podrobnejšie info nájdete na sala.sk.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 10/03/2017 o 9:00 hod. v priestoroch Organizácie sociálnej starostlivosti, Horná ul. 11, 927 01 Šaľa. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa, Horná ul. 11, 927 01 Šaľa.

Foto: ilustračné

Zdroj: Mesto Šaľa

Odporúčame