Spoločnosť Duslo Šaľa ponúka prácu: Môžete si vybrať voľnú pozíciu

Ak ste momentálne bez práce a radi by ste sa zamestnali, tak vedzte, že šalianska chemická spoločnosť Duslo Šaľa má v ponuke voľné miesta.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Spoločnosť Duslo Šaľa ponúka prácu: Môžete si vybrať voľnú pozíciu
Zdroj: TASR

Pozrite sa na konkrétne ponuky a vyberajte. Pracovné ponuky uverejnila spoločnosť Duslo Šaľa na svojom webe.. Svoj životopis zašlite v prípade záujmu na adresu Duslo, a.s., Odbor personalistiky, Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, e-mail: personalne@duslo.sk.

Technický pracovník pre špeciálnu diagnostiku

Náplňou práce technického pracovníka bude zabezpečovanie spolupráce medzi útvarmi spoločnosti a externým dodávateľom v oblasti prevádzkovania systémov akustickej emisie, metodické riadenie inšpekčných prehliadok ochrán VN zariadení a ochrán mechanického chodu točivých strojov ako i metodické riadenie skúšobne elektrických strojov. Bude spolupracovať pri tvorbe a aktualizácii technických noriem spoločnosti spoločne s posudzovaním projektovej dokumentácie investičných akcií, návrhov na zmenu zariadení, návrhov prevádzkových pokusov, návrhov technologickej dokumentácie. Bude spolupracovať pri riešení porúch a havarijných stavov VTZ a zabezpečovaní a vykonávať všetky technických činnosti, proti prípadným porušeniam bezpečnostných predpisov alebo vzniku havárií. Bude zabezpečovať a systematicky sledovať technologické stupne výroby z pohľadu technických kontrolných a dozorných činností a jej vplyvu na bezpečnosť práce a životné prostredie i dodržiavanie právnych noriem, bezpečnostných, protipožiarnych a organizačných predpisov.

Požiadavky: Uchádzač o zamestnanie na túto pracovnú pozíciu musí mať vysokoškolské vzdelanie v odbore elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje, elektroenergetika, elektrotechnické systémy, priemyselná elektrotechnika a pod. Mal by ovládať anglický jazyk a prácu na počítači, ako i vedieť využiť SW nástroje v oblasti používanej meracej, prístrojovej a skúšobnej techniky, predpoklady osvojiť si základy SAP, Xmatik. Potrebná je prax a manažérske schopnosti v oblasti projektovania a údržby ochrán VN zariadení, monitorovacích systémov mechanického chodu točivých strojov, informačných a riadiacich systémov v energetike, VTZE sk. E1, obj.tr. A,B vítaná. Odborné spôsobilosti, bližšie popísané TU.

Strojník

Pracovisko budúceho strojníka sa nachádza v Bratislave, SBU Energetika, prevádzka odpadového hospodárstva. Náplňou práce na pozícii strojníka bude riadenie technologického procesu celého komplexu prevádzky čističky odpadových vôd vrátane 1. kanálu chemických odpadových vôd. Taktiež dodržiavanie technologických parametrov v celom rozsahu mechanického, chemického a biologického čistenia odpadových vôd. Jedná sa o prácu na zmeny.

Požiadavky: Uchádzač o túto pozíciu musí byť absolventom SO/ÚSO vzdelanie technického smeru so znalosťou MS Office (Word, Excel, Outlook) a 4 – ročnou praxou v obdobnej funkcii. Mal by byť spôsobilý pre nočnú prácu, pre prácu s chemickými a biologickými faktormi, s bremenami, pre prácu vo výškach a mal by byť tiež spoľahlivý, zodpovedný a dochvíľny.

Technik údržby dopravy

Pracoviskom technika údržby dopravy je Šaľa, Úsek nákupu a logistiky, Odbor dopravy. Náplňou práce na tejto pozícii bude zabezpečenie technologických a technických činností pri údržbe železničnej dopravy a opráv železničných vozňov v ŽOS Trnave a s tým súvisiacich činností. Súčasťou náplne bude i príprava podkladov pre výberové konania, oponentúry, správa a tvorba dokumentácie, digitalizácia výkonov údržby s tvorbou objednávok a likvidáciou faktúr. Bude tiež potrebné zabezpečovať metrologické činnosti. Jedná sa o prácu na ranné 8 -hod. zmeny.

Požiadavky: Uchádzač o túto pozíciu musí mať vysokoškolské vzdelanie technického smeru (strojárstvo/do­prava) a 3 – ročnú prax v odbore. Mal by mať odborné znalosti z oblasti železničnej dopravy – konštrukcie, opravy a údržba železničných vozňov, ovládať prácu na počítači. Výhodou je znalosť SAP R/3 a X-Matik a cudzieho jazyka vítaná (AJ, NJ, MJ). VP skup. B

Farmaceut, lekárnik

Pracoviskom farmaceuta, lekárnika bude Centrum zdravotnej starostlivosti, pracovisko Šaľa. Náplňou práce na tejto pozícii bude výroba individuálne pripravovaných liečiv v súlade zo zásadami správnej výrobnej praxe, platného liekopisu a noriem, výdaj liekov na lekársky predpis, voľnopredajných liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu lekárne a s tým súvisiaca kontrola stavu skladových zásob. Patrí k nej i objednávanie liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu lekárne, kontrola kvality liečiv, prijímanie liekov a surovín do skladovej evidencie. Bude vykonávať i administratívne práce súvisiace s fakturáciou na zdravotné poisťovne a plniť úlohy. Jedná sa o prácu na zastupovanie počas materskej dovolenky na skrátený úväzok 0,8 resp. podľa dohody v jednozmenovom pracovnom režime iba počas pracovných dní.

Požiadavky: Uchádzač o túto pozíciu musí mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore farmácia ,farmakológia a musí ovládať prácu na počítači / Word, Excel/, byť komunikatívny, zodpovedný a asertívny, tímový hráč i samostatne pracujúci.

Prevádzkový elektrikár

Pracoviskom budúceho prevádzkového elektrikára bude Šaľa, technický úsek, prevádzka elektroúdržby. Náplňou práce na tejto pozícii bude údržba a servis elektrických zariadení, zariadení NN, obsluha NN a VN rozvodní a rozvádzačov, oprava motorických obvodov, svetelných a zásuvkových obvodov a rozvodov ako i realizácia drobných svetelných, zásuvkových a motorických rozvodov. Patrí tu i čiastkové meranie elektrických obvodov podľa schváleného plánu údržby a odstraňovanie zistených nedostatkov z revíznych správ. Jedná sa o prácu na ranné zmeny (po dostatočnom zaškolení možnosť práce na zmeny).

Požiadavky: Uchádzač o túto pozíciu musí mať SO/ÚSO vzdelanie elektrotechnického smeru s odbornou spôsobilosťou podľa Vyhl. č. 508/2009 Z.z., §21 – §23 a odbornou praxou pri SO vzdelaní 3 roky, pri ÚSO vzdelaní 2 roky. Vítané je ovládanie práce na počítači, uchádzač by mal byť zodpovedný, spoľahlivý a dochvíľny.

Prevádzkový zámočník

Pracoviskom prevádzkového zámočníka bude Bratislava, úsek výroby organika, VJ urýchľovače, oddelenie strojnej údržby.Náplňou práce na tejto pozícii budú opravy a údržba strojno-technologického zariadenia v chemickej prevádzke, opravy a údržba armatúr a ostatného príslušenstva potrubných systémov a metodické riadenie opráv dávkovacích čerpadiel

Požiadavky: Uchádzač o túto pozíciu musí mať SO/ÚSO vzdelanie v strojárskom odbore (strojný zámočník, prevádzkový zámočník, obrábač kovov), minim. 2 – ročnú prax, prax v oprave čerpadiel je výhodou. Potrebné je zváračské oprávnenie Z-E1, Z-G1, oprávnenie na prácu s VZV i na prácu so zdvíhacími zariadeniami. Uchádzač by mal byť spoľahlivý, zodpovedný a dochvíľny.

Údržbár elektro a MaR zariadení

Pracovisko údržbára elektro a MaR zariadení bude Bratislava, Úsek výroby organika, VJ urýchľovače. Náplňou práce na tejto pozícii budú opravy a údržba VTZ elektro a MaR. Jedná sa o prácu na ranné zmeny.

Požiadavky: Uchádzač o túto pozíciu musí mať ÚSO/SO vzdelanie v odbore elektro, mal by byť odborne spôsobilý na samostatný výkon prác v elektrotechnike podľa Vyhl. 508/2009, § 22 s 2 – ročnou praxou v oblasti údržby, diagnostiky a odstraňovania porúch na zariadení (svetelné a zásuvkové obvody, elektromotorická inštalácia, rozvádzače, výmeny ložísk motorov).

Chemik

Pracoviskom chemika bude Bratislava, VJ urýchľovače, prev. Sulfenaxov. Náplňou práce na tejto pozícii bude obsluha strojno-technologického zariadenia v chemickej výrobe vykonávaná v nepretržitej prevádzke na 12 hod. pracovné zmeny, odber vzoriek, vedenie príslušnej dokumentácie a kontrola správneho chodu zariadení.

Požiadavky: Uchádzač o túto pozíciu musí mať SO/ÚSO vzdelanie v technickom odbore (chémia, strojárstvo, elektro, AMR) alebo gymnázium, vítaná je prax v chemickom priemysle. Uchádzač by mal byť spoľahlivý, zodpovedný a dochvíľny, s ochotou pracovať na zmeny.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk