Nastáva čas platiť dane: Pozrite si koľko a za čo

Nový kalendárny rok predstavuje aj tradičné vybavovanie daní a rôznych poplatkov. Ponúkame vám ich prehľad.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Nastáva čas platiť dane: Pozrite si koľko a za čo
Zdroj: TASR

V Šali sa, s onedlho prichádzajúcimi jarnými mesiacmi, môžete pripraviť na platbu za komunálny odpad, nehnuteľnosť, psíka aj za parkovanie. Pozrite sa bližšie, koľko si budete musieť odložiť.

Poplatok za odpad

Ako informovala hovorkyňa Mesta Šaľa, Erika Kollerová, „sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2018 stanovená na úrovni roku 2015. Ročný poplatok bude vo výške 27,52 EUR na osobu. Fyzické osoby, ktoré v roku 2017 dovŕšili 62 rokov, majú v roku 2018 automaticky znížený poplatok o 30%, ktoré je priamo zohľadnené v rozhodnutí o výške poplatku. Zníženie a odpustenie poplatku je možné aj v ďalších prípadoch v zmysle VZN č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.“ Ak by ste chceli využiť možnosť zľavy, či odpustenie platenia dane, svoju žiadosť môžete podať od apríla. Príslušné tlačivo v tom čase nájdete aj na sala.sk.

Za psíkov

V prípade dane za psa sa poplatok dotýka psíka, staršieho ako 6 mesiacov. Ani tu sa výška poplatku nemení. Podľa informácií zo šalianskej radnice, za psíka, ktorý žije v činžiaku zaplatíte 30€, majitelia psov v rodinných domoch uhradia 6€, za strážne psy v podnikateľských objektoch 6€ a za psov žijúcich v osadách Kilič a Hetméň zaplatia ich majitelia 3€. „Mesto Šaľa poskytne oslobodenie od dane za psa, ktorého vlastní držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Mesto Šaľa poskytne zníženie dane za psa, ktorého vlastní fyzická osoba staršia ako 62 rokov vrátane, v domoch činžového typu o 10 EUR,“ uviedla hovorkyňa Erika Kollerová.

Zvýšené parkovné

Poplatok za parkovanie od tohto roka o niečo porástol. Sadzba sa zvýšila z 0,0605€ (6 centov) na 0,0822€ (8 centov) na deň a m2. Namiesto pôvodných 230€ je to o 70€ viac, výsledná suma za ročné parkovanie bude teda 300€. Držitelia Preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím po doručení žiadosti dostanú polovičnú úľavu, teda zaplatia o 50% menej. Poplatok za parkovanie budú môcť platitelia uhradiť v dvoch splátkach. Zaplatíte až po tom, čo dostanete Rozhodnutie o platení. Malo by sa tak stať vo februári až apríli 2018. Daň z nehnuteľnosti zaplatíte v rovnakej výške, ako po minulý rok. Tu žiadna zmena nenastala.

Daň z pozemkov

Správca dane určuje pre pozemky na území mesta Šaľa ročnú sadzbu dane z pozemkov:

 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,27 %
 2. záhrady 0,80 %
 3. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,80 %
 4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,27 %
 5. stavebné pozemky 0,55 %

Daň zo stavieb

(1) Správca dane určuje pre stavby na území mesta Šaľa ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy:

 1. 0,266 EUR stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
 2. 0,244 EUR stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 3. 0,458 EUR chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
 4. 0,764 EUR samostatne stojace garáže
 5. 0,764 EUR stavby hromadných garáží
 6. 0,764 EUR stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
 7. 1,743 EUR priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 8. 2,44 EUR stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
 9. 0,877 EUR ostatné stavby

(2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie vo výške 0,06 EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň z bytov

Ročná sadzba dane z bytov na území mesta Šaľa je za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:

 1. 0,266 EUR za byty
 2. 0,764 EUR za nebytové priestory slúžiace ako garáž
 3. 1,145 EUR za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame