Mesto vyhlasuje výberové konanie: Ponúkajú funkciu riaditeľa a konateľa MeT Šaľa

Po nedávnom vzdaní sa funkcií konateľov MeT Šaľa tentoraz prichádza ponuka na voľné miesto. Pozrite si podmienky na jeho získanie.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Mesto vyhlasuje výberové konanie: Ponúkajú funkciu riaditeľa a konateľa MeT Šaľa
Foto: Zlatica Gregorová

Na pracovnú pozíciu riaditeľa a konateľa spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. sa môžete hlásiť do 22. februára 2017. Predpokladaný termín nástupu je apríl 2017. Pozrite sa na požadované predpoklady, ktorými by mal uchádzač disponovať.

Základné predpoklady

Uchádzač na uvedenú pozíciu musí mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, najlepšie technického alebo ekonomického zamerania a taktiež min. 3 – ročnú prax v oblasti manažérskeho riadenia vo vedúcej pozícii. K tomu, aby mohol vykonávať túto funkciu musí mať manažérske a osobnostné predpoklady. Mal by poznať znenie Zákona o obecnom zriadení i znalosti z oblasti legislatívy tepelnej energetiky (Zákon č. 657/2004 Z. z. a platné Vyhlášky a ostatné zákony o energetike ), informuje web mesta, sala.sk. Tiež by mal ovládať postavenie ÚRSO v procese schvaľovania a kalkulácie ceny tepla a cenovej regulácie.

Spolu s výpisom

K ďalším znalostiam patrí zákon o energetickej efektívnosti  ( Zákon č.321/2014 Z. z. a platné vyhlášky  ), VZN – Energetická koncepcia  mesta Šaľa a v neposlednom rade je potrebná i znalosť v oblasti obchodného práva (Obchodný zákonník). Uchádzač musí mať vodičské oprávnenie sk. B a musí ovládať prácu s počítačom. Spolu so žiadosťou je nutné doložiť aj profesijný životopis s uvedením aktívneho emailového kontaktu, s motivačným listom, Vyhlásením o dĺžke praxe a kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov. Doloží i Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace spolu s písomným súhlasom s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. v platnom znení.

Doručiť v obálke

K ďalším výhodám uchádzača patrí znalosť z oblasti investičnej výstavby resp. výstavby tepelno-technických zariadení, znalosť Zákona o majetku obcí,znalosť zákona o verejnom obstarávaní, znalosť zákona o slobodnom prístupe k informáciám, znalosť VZN – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šaľa. Výhodou je i znalosť cudzích jazykov, odolnosť voči stresu, schopnosť tímovej práce,komunika­tívnosť  a organizačné schopnosti.

Uchádzači o funkciu riaditeľa a konateľa  spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.  so sídlom Partizánska 20 Šaľa 927 01, IČO: 34 115 161 doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej:

„Výberové konanie riaditeľ a konateľ MeT Šaľa, spol.  s r. o . – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, Šaľa  927 15

Foto:ilustračné

Zdroj: Mesto Šaľa

Odporúčame